Vedtægter for IFKL

 

I 2014 fusionerede IFKL og SAS Personaleindkøbsring.

Her er de fælles vedtægter:

Indholdsfortegnelse
§1 Navn og hjemsted
§2 Formål
§3 Medlemskab
Udmeldelse
§4 Suspension og ekskludering
§5 Ordinær generalforsamling
Dagsorden
Dirigent 
Stemmegivning
§6 Vedtægtsændringer
§7 Ekstraordinær generalforsamling
§8 Bestyrelse
§9 Protokol
§10 Foreningens daglige ledelse
§11 Kontingent
§12 Driftskapital
§13 Regnskab og regnskabsår
§14 Tegning
§15 Hæftelse
§16 Foreningens opløsning
Realisering af værdier

Vedtægter

Disse love og vedtægter er sammenstillet ud fra stiftende generalforsamlinger hos:
Indkøbsforeningen Københavns Lufthavne f.m.b.a. den 17. september 1973 og
SAS Personaleindkøbsring den 17. december 1975.
Love og vedtægter er vedtaget på IFKL generalforsamling den 06.05.2014 og
SAS Personaleindkøbsrings ekstraordinære generalforsamling den 03.06.2014.

§1. Navn og hjemsted
Indkøbsforeningens navne er: "Indkøbsforeningen Københavns Lufthavne f.m.b.a" og "SAS Personaleindkøbsring"
Binavn: "IFKL" (registreret varemærke)
Binavn: for begge foreninger er "Foreningen"
Herefter i vedtægterne kaldet "foreningen"
Foreningens hjemsted er Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup, Danmark, eller i dennes nærhed.
Cvr. nr. 1277 1207

§ 2. Formål
Foreningen har til formål at skaffe sine medlemmer indkøbsmæssige fordele gennem følgende virksomhedsområder:
a. At tilvejebringe muligheder for medlemmerne for at foretage indkøb med rabat.
b. Ved fælles indkøb at skaffe medlemmerne forbrugsgoder til laveste priser, der kan opnås ved indkøb i større partier.
c. At støtte foreninger og godgørende formål.

Foreningen kan ikke påtage sig økonomiske forpligtelser i forbindelse med medlemmernes indkøb.

Foreningen drives som en non-profit forening, forstået som at der ikke udloddes overskud.

§3. Medlemskab
a. Enhver, der er ansat i eller udlånt til Københavns Lufthavne A/S (CPH) og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden og selskaber i Koncernen (SAS), kan blive ordinært medlem.

b.  Optagelse af andre kan ske efter nærmere, af bestyrelsen fastsatte, regler.

c. Æresmedlemmer - forhenværende medlemmer kan optages som æresmedlemmer.

Foreningens medlemskort er gyldigt medlemsbevis, forudsat medlemmet ikke er i restance.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.
Udmeldelsen skal være foreningen i hænde senest til varslet frist, der skal fremgå af aftaler og/eller ifkl.dk.

Medlemskaber med automatisk udløb er undtaget.

Medlemskortet kan forlanges returneret til foreningen ved ophør af medlemskab.

§4. Suspension og ekskludering
Et medlem, der skader foreningen, kan suspenderes for kortere tid eller ekskluderes.
Afgørelsen træffes af direktøren. Det således ekskluderede medlem skal dog på førstkommende bestyrelsesmøde have ret til at få prøvet, om bestyrelsen godkender eksklusionen.

§ 5.  Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, der giver, fortolker, forandrer og ophæver vedtægterne.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i April/Maj måned.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, jfr. dog nedenfor, §16 om foreningens opløsning.

Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 21 dages varsel på www.ifkl.dk, med angivelse af dagsorden.

Forslag som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftlige til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kun medlemmer som er ordinære fuldt betalende (Guld-medlemmer), der ikke er i restance; samt ansatte i foreningen, har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.
Ansættelsesbevis skal fremvises ved forlangende.
Bestyrelsen kan invitere personer, som dog ikke har stemmeret.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske skriftligt til foreningens kontor senest 14 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Formanden byder velkommen
2. Udpegning af dirigent og mødesekretær
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Forelæggelse af næste års budget til godkendelse
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af et eksternt registreret revisionsfirma. Dette vælges for 1 år, og kan genvælges.
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Dirigent
Generalforsamlingen ledes af en, af bestyrelsen udpeget, dirigent.

Stemmegivning
Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.
Såfremt et medlem forlanger det, afholdes der skriftlig afstemning.

§6 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Tillæg til, eller ændringer i vedtægterne, kan foreslås af bestyrelsen eller af et ordinært medlem forinden regnskabsårets slutning, som er 31. december. Forslaget skal indgives skriftligt til formanden, og forslaget behandles da på førstkommende generalforsamling. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Vedtægtsændringer om bestyrelsens sammensætning kan kun ske ved flerstemmighed i bestyrelsen, ført til referat, samt de i §6 anførte regler.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når:
4 medlemmer af bestyrelsen i forening eller
Bestyrelsens formand i forening med direktøren eller
Når mindst 1/5 af samtlige stemmeberettigede medlemmer har sendt skriftlig anmodning herom, med angivelse af det/de emne/emner, der ønskes behandlet.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme varsel som til en ordinær generalforsamling jfr. dog § 16 om Foreningens opløsning.

§8 Bestyrelse
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af:
a. Formand
b. Næstformand
c. 3 bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen vælger ved almindelig stemmeflerhed bestyrelsen, under følgende regler:
Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem, i lige år.
Næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsens sammensætning skal være 3 ansatte i CPH og 2 ansatte i SAS.
Lovligt valgte medlemmer af bestyrelsen, kan fortsætte i bestyrelsen, upåagtet ansættelse i SAS eller CPH, indtil nyt medlem af bestyrelsen er lovligt valgt, på en generalforsamling.
Bestyrelsen skal føre protokol.
De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Bestyrelsen kan meddele prokura kollektivt.

§9 Protokol

Protokol/mødereferat udarbejdes både ved ordinær generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsesmøde.

§10 Foreningens daglige ledelse
Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, som har ansvar for den daglige ledelse af foreningen, samt den rette anvendelse og opbevaring af foreningens midler.

§11. Kontingent
Det årlige vejledende kontingent fastsættes af generalforsamlingen, for ét år ad gangen.

Kontingentet kan betales månedligt eller årligt, efter aftale.

Kontingentårets begyndelse fastsættes af bestyrelsen.

Manglende betaling kan pålægges renter og gebyrer.

Et betalt kontingent refunderes ikke.

§12 Driftskapital
Foreningens driftskapital oparbejdes gennem medlemmernes indskud og kontingentbetaling, samt salg af forbrugsgoder.

§13 Regnskab og regnskabsår
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december og følger således kalenderåret.

§14. Tegning
Foreningen tegnes af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.

§15. Hæftelse
Foreningen hæfter med sin formue.

§16. Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor ¾ af de fremmødte stemmer for opløsning.
Såfremt der på denne ordinære generalforsamling ikke opnås tilstrækkeligt flertal til at træffe beslutningen, men dog var et simpelt flertal for en beslutning om at opløse foreningen, indkaldes på samme måde til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest en måned derefter.
På denne generalforsamling kan beslutning om foreningens opløsning træffes med simpel stemmeflerhed under forudsætning af, at 25% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen.

Realisering af værdier
I tilfælde af opløsning realiseres foreningens værdier. Efter at de af foreningen påhvilede forpligtelser er opfyldt, tilfalder foreningens aktiver en velgørende forening eller på anden måde almennyttig institution m.v., der er optaget på skattemyndighedernes liste over disse.
Beslutning herom tages på den opløsende generalforsamling.

------
§8 Bestyrelse ændret på ordinær generalforsamling 2023.
Bestyrelsen går fra 7 til 5 personer.
Tilføjet:
Lovligt valgte medlemmer af bestyrelsen, kan fortsætte i bestyrelsen, upåagtet ansættelse i SAS eller CPH, indtil nyt medlem af bestyrelsen er lovligt valgt, på en generalforsamling.

GOLF
Golfamore 2024
Vejl. pris kr. 450,00
IFKL: 399,00 kr.
TIVOLI
Sølvkort til Tivoli
Vejl. pris kr. 829,00
ZOOLOGISK HAVE
Zoo Entrebillet, Voksen
Vejl. pris kr. 249,00
TIVOLI
Wild Card til Tivoli
Vejl. pris kr. 1149,00
TIVOLI
Guldkort til Tivoli
Vejl. pris kr. 1499,00
HERPA SNAPFIT
Herpa Wings Airbus A330-700 BelugaXL 1:200
Vejl. pris kr. 449,00
IFKL: 349,00 kr.
 

ER DU FYLDT 18 ÅR?

Da det her på siden er muligt at købe alkohol, skal du være fyldt 18 år for at handle.