Bibi Juul-Hansen

Formand i bestyrelsen
SAS
Billede af Bibi

Henning Aistrup

Næstformand i bestyrelsen
CPH

Henrik Haarsløv

Bestyrelsesmedlem
CPH

Billede af Henrik

Jan Madsen

Bestyrelsesmedlem
SAS

Michael Warner

Bestyrelsesmedlem
CPH

 

Referat af generalforsamling nr. 49.

17.Maj 2022 Kl.17 på Magle Alle 3.

 

Ordinær generalforsamling.             

Deltagere:

Poul W. Steffensen (formand)

Bibi Juul-Hansen (næstformand)

Henning Aistrup

Jan Madsen

Henrik Haarsløv (ikke tilstede)

Personale: Flemming, Viggo, Michael, Gert og Karsten 

 

Formanden bød velkommen. 

 

Til dirigent og referent valgtes Viggo. 

 

Formanden forelægger årstalen, der godkendes. 

 

Flemming gennemgår årsregnskabet for 2021, der godkendes. 

 

Kontingentet fastholdes på nuværende, men kan ændres i løbet af året. 

 

Budget for næste år fremlægges, hvor ansættelse af mere personale er indregnet. Godkendt. 

 

Valg til bestyrelsen.

Formanden fratræder på grund af pension.

Bibi vælges som ny formand. 

Henning vælges til næstformand

 

Vores nuværende revisionsfirma, genvælges for 1.år. 

 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

Eventuelt. 

 

Formanden takker for et godt møde, og dirigenten takker for god ro og orden. 

 

Mødet slut kl.18,30

---

 

Generalforsamling den 4. juni 2021 

 

 

Deltagere:  

 

Poul W. Steffensen           

Bestyrelsesformand  PWS  

Jan Madsen 

Bestyrelsesmedlem                 JMA  

Henrik Haarsløv   

Bestyrelsesmedlem                 HHA     fraværende 

Bibi Juul-Hansen   

Næstformand  BJH    

Viggo Lykke   

Referent VLY  

Henning Aistrup 

Bestyrelsesmedlem                 HAI 

  

Dagsorden:  

 1. Formanden byder velkommen, til generalforsamling nr.48 
 1. Udpegning af dirigent og mødesekretær. 
 1. Formandens beretning for 2020 
 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse. 
 1. Fastsættelse af medlemskontingentet. 
 1. Forelæggelse af næste års budget til godkendelse, som er godkendt af bestyrelsen. 
 1. Valg til bestyrelsen. Næstformanden er på valg, samt 2 bestyrelsesmedlemmer. (ulige år) 
 1. Valg af eksternt registreret revisionsfirma for 1 år. 
 1. Indkomne forslag. 
 1. Eventuelt.   

 

 

 1. PWS byder velkommen til de fremmødte. 
 1. VLY vælges til dirigent og mødesekretær. 
 1. PWS oplæser årsberetningen. 

       Formandens beretning godkendes 

 1. PWS fremlægger regnskabet, som er kommet med et tilfredsstillende resultat. 

Regnskabet bliver godkendt. 

 1. Kontingentet fastholdes på de nuværende kr.199.00 + kr. 50,00 i oprettelse. 
 1. Budget for 2021 vedtages af forsamlingen. 
 1. Henning Aistrup vælges som bestyrelsesmedlem fra CPH. 
 1. Næstformanden  bliver genvalgt. 2 bestyrelsespladser er ubesatte. 
 1. Revisionsfirma  bliver genvalgt. 
 1. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelse, eller medlemmer. 

 1. Eventuelt. 

 

Formanden takker for den gode indsats i det forløbne år, samt for god ro og orden. 

 

Derefter var der spisning for de ansatte – bestyrelses – og æresmedlemmer. 

Referat af generalforsamling d. 27. maj 2019

IFKL/SAS
Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen, til generalforsamling nr.46
2. Udpegning af dirigent og mødesekretær.
3. Formandens beretning for 2018
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse.
5. Fastsættelse af medlemskontingentet.
6. Forelæggelse af næste års budget til godkendelse, som er godkendt af bestyrelsen.
7. Valg til bestyrelsen. Næstformanden er på valg, samt 2 bestyrelsesmedlemmer. (ulige år)
8. Valg af eksternt registreret revisionsfirma for 1 år.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

1. Formanden Poul Steffensen byder velkommen til de fremmødte.
2. Driftschef Viggo vælges til dirigent og mødesekretær.
3. 
Formanden Poul Steffensen oplæser årsberetningen. 
Formandens beretning godkendes
4. Direktør Flemming Lykke fremlægger regnskabet, som er kommet med et tilfredsstillende resultat.
Regnskabet bliver godkendt.
5. Kontingentet fastholdes på de nuværende kr.199.00 + kr. 50,00 i oprettelse.
6. Budget for 2019 vedtages af forsamlingen.
7. Næstformand Bibi Juul-Hansen bliver genvalgt. 2 bestyrelsespladser er ubesatte.
8. Revisionsfirma Advisor - Revision Statsaut. bliver genvalgt.
9. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelse, eller medlemmer.
10. Eventuelt.

Formanden takker for den gode indsats i det forløbne år, samt for god ro og orden.

Der var stemning for at forfølge muligheden for sommerhusudlejning. Både blandt personale, bestyrelse og æresmedlemmer.


Referat fra året der gik:

Vi køber 2 nye trailere, og 2 gamle trailere sælges.

Nyt vindue opsat på 1.sal mod gården, nyt vindue og dør opsættes mod bagsiden, til terrassen.

Hertz vil gerne tanke hos os.

Vi er til møde med CPH, om madprojektet.
Vi køber en cateringbil, som skal køre mad i CPH.

IFKL fylder 45 år, den 17 sept.

SAS rejseklub flytter ind i vores butikslokale.

I oktober starter vi madlevering 3 gange om dagen i CPH.

Fødevarestyrelsen på besøg = alt ok.

Flemming underskriver ny og bedre aftale med Shell.

Arbejdet på førstesalen skrider planmæssigt frem.

Maglebytanken startede den 17. dec. 1978, og har dermed 40 års jubilæum.

Indvielsen af den istandsatte 1. sal foretages den 21. december.

Madprojektet er ikke rentabelt mere og lukkes.
Skulle det fortsætte skulle vi have et godkendt industrikøkken.
Det bevirker at 4 medarbejdere desværre opsiges.

Der købes stole-borde-porcelæn m.m. til 1. salen så der kan modtages op til 50 gæster.

Cateringvognen omregistreres så vi kan udleje den.

2 opsagte medarbejdere genantages til 1. sals projektet, samt brændstofprojekt.

Udlejning af 1. salen tager fart. Barnedåb-fødselsdage- og firmamøder er allerede afholdt.

Udlejningsbilen er også ude at køre.

Vi fik prøvet nogen ting af i 2018. Kun Cateringen lykkedes ikke. Det beklager vi meget.
Fremtiden ser dog lys ud og vi glæder os til flere nye aktiviteter.

Derfor vil jeg på bestyrelsens vegne, gerne takke de ansatte for deres indsats i 2018. Tak.

 

Referat af generalforsamling d. 31. maj 2018

 

IFKL/SAS

 

Dagsorden:
 1. formanden byder velkommen
 2. Udpegning af dirigent og mødesekretær
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af medlemskontingentet
 6. Forelæggelse af næste års budget til godkendelse
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af eksternt registreret revisionsfirma, for 1 år.
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt.

1. Poul Steffensen byder velkommen til de fremmødte.
2. Viggo vælges til dirigent og mødesekretær.
3. Poul Steffensen oplæser årsberetningen. (Se denne som tillæg).
Bibi spørger til GPDR.? Flemming svarede at vi mener at leve op til kravene.
Der bliver spurgt til sponsorstøtte fra IFKL/SAS. Hvor vi har støtte LIF's 7 mands turnering igen i år, samt en forening for forsvundne personer, samt et bowlinghold.
Formandens beretning bliver godkendt.
4. FLY fremlægger regnskabet, som er kommet med et tilfredsstillende resultat. Regnskabet bliver godkendt.
5. Kontingentet fastholdes på de nuværende kr.199.00 + kr. 50,00 i oprettelse.
6. Budget for 2018 vedtages af forsamlingen.
7. Formand Poul Steffensen bliver genvalgt. 2 bestyrelsespladser er ubesatte.
8. Revisionsfirmaer bliver genvalgt. 
9. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelse, eller medlemmer.
10. Flemming får ordet. Siden fusionen med SAS, har foreningen vækstet betydeligt. Vi har startet bygning af ny 1 sal i den høje bygning, så vi, når det er færdigt, har et lokale på 90 m2, til møder og andet. Vi har startet et Fuel Recycling program med biludlejningsselskaberne. Der er fremsendt forslag til Tårnby kommune, om en 1. sal over butikken. Købstædernes forsikring vil lave en ”guldgruppe” til vore medlemmer. Vi har får et nyt telefonsystem i foreningen. Salgsdirektør Joachim fik ordet, og fortalte om et spændende madprojekt. De ansatte i lufthavnen har meget ringe kantineforhold, og derfor har CPH godkendt, at IFKL/SAS, må levere mad til de ansattes mandskabsrum. Det vil foregå via vor hjemmeside, hvor der kan bestilles færdigretter til næste dag. Et stort antal firmaer har svaret positivt, på vore henvendelser. Dette tiltag kræver speciel tilladelse til os, og de ansatte der skal levere maden i de sikrede områder. Forventet opstart er 1.september, hvis alt kører efter planen.
Formanden takkede for god ro og orden.
Derefter var der spisning med vore æresmedlemmer.

Referat af generalforsamling d. 30. maj 2017

 

IFKL/SAS

 

Dagsorden:
 
 1. formanden byder velkommen
 2. Udpegning af dirigent og mødesekretær
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af medlemskontingentet
 6. Forelæggelse af næste års budget til godkendelse
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af eksternt registreret revisionsfirma, for 1 år.
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt.

 

1. Formand Poul Steffensen bød velkommen.

2. Til dirigent og mødesekretær blev Viggo Lykke valgt.

3. Formanden oplæste beretningen for året 2016, og de første 4 måneder af 2017.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Regnskab.

Årsregnskabet blev fremlagt af Flemming Lykke.

Efter nogle korte spørgsmål, blev regnskabet godkendt.

5. Kontingent.

Det blev vedtaget, at årskontingentet forsat skulle være kr.199 + kr. 50 ved oprettelse.

 6. Budget for år 2017.

Det fremlagte budget blev vedtaget.

7. Valg.

Til ny næstformand blev Bibi Juul-Hansen valgt enstemmigt.

Nyt bestyrelsesmedlem fra SAS er, Jan Madsen.

Marianne Andersen er genvalgt til bestyrelsen.

Revisionsfirmaet blev genvalgt for 1 år.

10. Indkomne forslag.

Joachim fremviste tegninger, drifts og anlægsbudget, for den planlagte vaskehal ved

Indenrigstanken. Vi skal have møde med CPH, den 8 juni med henblik på en kontrakt.

Generalforsamlingen stemte for, at gå videre med projektet.

 10. Eventuelt.

Der var intet under dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden, for afsluttede bemærkninger

 

Referat af generalforsamling 2016

IFKL/SAS

 

 

2.Udpegning af dirigent og mødesekretær
3.Formandens beretning
4.Forelæggelse af det reviderede regnskab
5.Fastsættelse af medlemskontingentet
6.Forelæggelse af næste års budget til godkendelse
7.Valg af bestyrelse
8.Valg af eksternt registreret revisionsfirma, for 1 år.
9.Indkomne forslag
10.Eventuelt.
1-Formand Poul Mehlkjær afgår og deltager ikke grundet sygdom.
2-Til dirigent og mødesekretær blev Viggo Lykke valgt.
3-I formandens fravær oplæste Birthe Rask Thomsen årets beretning:
Januar 2015: På Kystvejstanken blev tagpladerne revet af, de fløj over Kystvejen,
heldigvis uden at ramme noget.
En ny dør blev isat containeren ved Maglebytanken, som var blevet beskadiget af en
bakkende lastbil.
Vi sagde farvel til Jo-Ann fra SAS Indkøbsring, der flyttede til Nordsjælland.
Februar 2015:
Møde med HMN-gas om etablering af gasstation til biler ved Indenrigstanken.
Marts 2015:
Handlingsselskabet Menzies starter tankningsaftale, og firmaaftale til alle deres ansatte.
April 2015:
Generalforsamling i SAS klubhuset, med æresmedlemmer til spisning.
Vi tager kontakt til Arbejdernes Landsbank, med henblik på bankskift.
Maj 2015:
Halvårscheck af alle tankanlæg.
Opstartsmøde med AL-bankdirektøren fra Kastrup afdeling.
Juni 2015:
Møde med Shell, om deres forestående salg af stationer og raffinaderi.
Vi sponsorerede LIF 7 mands turneringen igen i år.
Force instituttet måler vore tanke, om de udleverer det rigtige antal liter
brændstof, til vore medlemmer.
August 2015:
Gas opstart møde med CPH og byggefolk fra Brdr. Hedegaard. Gravearbejdet
starter, og gravemaskinen ødelægger vort TDC kabel, så stationen er lukket
I 8 timer.
En kunde "glemmer" at sætte benzinpistolen tilbage efter tankning,
så den bliver revet af slangen.
Vor leasingaftale med Wurth på benzintankene, flyttes til AL-bank, så det månedlige afdrag halveres, hvilket forbedrer vor likviditet.
September 2015:
Vi starter leverandørbetaling via NETS, af vore kreditkunder.
Der afholdes sidste byggemøde på gastanken, ved indenrigstanken.
Vejarbejde ved Kystvejstanken, indkørsel til ny hovedvagt starter.
Opstart af nyt medlemskortprojekt.
Oktober 2015:
Den 22. indvies HMN-gasstationen ved indenrigsgården.
Den 26. åbner den nye hovedvagt på Kystvejen.
Vi skifter nu til AL-bank, men holder Nordea kontoen åben.
November 2015:
Vi har leaset en ny kopimaskine, så nu kan vi selv lave reklameblade til tankene og butik efter behov.  ID-kort kontoret har også fået en reklameholder.
Tårnby vand og varmeforsyning, vil gerne være gas og brændstofkunder hos os,
med opstart i 2016.
Vi får Tivolikort for ca. 1,4 millioner på lager.
December 2015:
IFKL/SAS holder som forsøg lørdagsåbent, det går rigtigt godt.
Problemer med Maglebylilletanken hvor et skumringsrelæ på en lygtepæl ødelagde vores
og Cph-auto's computere.
Nye medlemskort bliver testet på anlæggene, så de kan udsendes i det nye år.
Vores egen computerserver vælger, at gå på juleferie den 23., så hjemmesiden og databasen ikke virker. Vi henter reservedele og vore it folk arbejder til kl. 3 om natten.
Vores portomaskine bliver udstyret med B-poststempel, der gør billigere at sende post.
År 2016:
Vores nye medlemskort bliver sendt ud. Gamle kort "fjernes" fra benzinanlæggende.
Tårnby forsyning tegner firmamedlemskab.
Opgradering af computere og skriveborde.
Flemming deltager på AOC møde, hvor han holder foredrag om foreningen… på engelsk.
Vi er blevet permanent medlem af AOC = Airliners Operators Committee = Lufthavnens grundejerforening.
Første kvartal af 2016 har været rigtigt godt! Vi har høj aktivitet, og er over budget - på den gode måde. Vi har ansat Helle i marketingsafdelingen, som konsulent, og Abia i IT-afdelingen som elev.  Desuden har vi Mick, som lørdagsansat i butikken, og Pernille med ansvar for vores e-shop.
Så nu er vi:
Flemming - Viggo - Christina - Gert - Martin - Helle - Abia - Pernille og Mick.
Vi regner med at "vækste" yderligere i 2016, både i omsætning og mandskab - til glæde for medlemmerne.
Formandsberetningen blev godkendt.
4-Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Adm. Dir. Flemming Lykke gennemgik regnskabet side for side, og svarede på spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
5-Fastsættelse af medlemskontingent.
Kontingentet er uændret kr. 199 pr. år.
6-Godkendelse af budget for 2016.
Budgettet blev godkendt af bestyrelsen i 2015.
7-Valg af bestyrelse.
Poul W. Steffensen blev valgt som ny formand for 2 år.
Den nye bestyrelse:
Fra SAS: Bibi Juul-Hansen
Fra CPH: Marianne Andersen og Henrik Haarsløv.
Frem til næste generalforsamling, vil bestyrelsen arbejde på, at bestyrelsen skal op på
2 SAS og 5 CPH medlemmer som skrevet i vedtægterne.
8-Valg af eksternt registreret revisionsfirma.
Firmaet blev genvalgt, men bedes gøre plads til bestyrelsens underskrifter på årsregnskabet.
9-Indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
10-Eventuelt.
Flemming fortalte om udbygningsplaner i de eksisterende bygninger, til butikken med showroom, og gl. køkken kan laves til kontor, for små penge og i tempi.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Viggo LykkePoul SteffensenFlemming Lykke
DirigentFormandAdm. Direktør

Referat af generalforsamling d. 20. maj 2016

 

Dagsorden:

 

1. Formanden byder velkommen

2. Udpegning af dirigent og mødesekretær

3. Formandens beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af medlemskontingentet

6. Forelæggelse af næste års budget til godkendelse

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af eksternt registreret revisionsfirma, for 1 år.

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt.

 

1- Formand Poul Mehlkjær afgår og deltager ikke grundet sygdom.

 

2- Til dirigent og mødesekretær blev Viggo Lykke valgt.

 

3- I formandens fravær oplæste Birthe Rask Thomsen årets beretning:

Formandsberetningen blev godkendt.

4- Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Adm. Dir. Flemming Lykke gennemgik regnskabet side for side, og svarede på spørgsmål.

 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

 

5- Fastsættelse af medlemskontingent.

 

Kontingentet er uændret kr. 199 pr. år.

 

6- Godkendelse af budget for 2016.

 

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen i 2015.

 

7- Valg af bestyrelse.

Poul W. Steffensen blev valgt som ny formand for 2 år.

Den nye bestyrelse:

Fra SAS: Bibi Juul-Hansen

Fra CPH: Marianne Andersen og Henrik Haarsløv.

Frem til næste generalforsamling, vil bestyrelsen arbejde på, at bestyrelsen skal op på

2 SAS og 5 CPH medlemmer som skrevet i vedtægterne.

 

8- Valg af eksternt registreret revisionsfirma.

Firmaet blev genvalgt, men bedes gøre plads til bestyrelsens underskrifter på årsregnskabet.

 

9- Indkomne forslag.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 

10- Eventuelt.

Flemming fortalte om udbygningsplaner i de eksisterende bygninger, til butikken med showroom, og gl. køkken kan laves til kontor, for små penge og i tempi.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

GOLF
Golfamore 2024
Vejl. pris kr. 450,00
IFKL: 399,00 kr.
TIVOLI
Guldkort til Tivoli
Vejl. pris kr. 1499,00
HERPA SNAPFIT
Herpa Wings Airbus A330-700 BelugaXL 1:200
Vejl. pris kr. 449,00
IFKL: 349,00 kr.
TIVOLI
Sølvkort til Tivoli
Vejl. pris kr. 829,00
ZOOLOGISK HAVE
Zoo Entrebillet, Voksen
Vejl. pris kr. 249,00
TIVOLI
Wild Card til Tivoli
Vejl. pris kr. 1149,00
 

ER DU FYLDT 18 ÅR?

Da det her på siden er muligt at købe alkohol, skal du være fyldt 18 år for at handle.