Hermed indkaldes til den 51' ordinære generalforsamling hos IFKL/SAS.

Afholdelse:

onsdag d. 29. maj 2024
kl. 17,00 hos IFKL/SAS
Magle Alle 3, mødelokalet 1. sal
2770 Kastrup

  • 51.  Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, der giver, fortolker, forandrer og ophæver vedtægterne.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i April/Maj måned.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, jfr. dog nedenfor, §16 om foreningens opløsning.

Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 21 dages varsel på www.ifkl.dk, med angivelse af dagsorden.

Forslag som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftlige til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kun medlemmer som er ordinære fuldt betalende (Guld-medlemmer), der ikke er i restance; samt ansatte i foreningen, har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.
Ansættelsesbevis skal fremvises ved forlangende.
Bestyrelsen kan invitere personer, som dog ikke har stemmeret.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske skriftligt til foreningens kontor senest 14 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Formanden byder velkommen
2. Udpegning af dirigent og mødesekretær
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Forelæggelse af næste års budget til godkendelse
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af formand (vælges i lige år).
9. Valg af et eksternt registreret revisionsfirma. Dette vælges for 1 år, og kan genvælges.
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Dirigent
Generalforsamlingen ledes af en, af bestyrelsen udpeget, dirigent.

Stemmegivning
Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.
Såfremt et medlem forlanger det, afholdes der skriftlig afstemning.

 

GOLF
Golfamore 2024
Vejl. pris kr. 450,00
IFKL: 399,00 kr.
TIVOLI
Sølvkort til Tivoli
Vejl. pris kr. 829,00
ZOOLOGISK HAVE
Zoo Entrebillet, Voksen
Vejl. pris kr. 249,00
TIVOLI
Guldkort til Tivoli
Vejl. pris kr. 1499,00
HERPA SNAPFIT
Herpa Wings Airbus A330-700 BelugaXL 1:200
Vejl. pris kr. 449,00
IFKL: 349,00 kr.
TIVOLI
Wild Card til Tivoli
Vejl. pris kr. 1149,00
 

ER DU FYLDT 18 ÅR?

Da det her på siden er muligt at købe alkohol, skal du være fyldt 18 år for at handle.