Hermed indkaldes til den 48' ordinære generalforsamling hos IFKL/SAS.

Afholdelse:

Fredag d. 4. juni 2021
kl. 17,00 hos IFKL/SAS
Magle Alle 3, mødelokalet 1. sal
2770 Kastrup

§ 5.  Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, der giver, fortolker, forandrer og ophæver vedtægterne.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i April/Maj måned. I 2021 dog i juni pga. Corona.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, jfr. dog nedenfor, §16 om foreningens opløsning.

Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 21 dages varsel på www.ifkl.dk, med angivelse af dagsorden.

Forslag som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftlige til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kun medlemmer som er ordinære fuldt betalende (Guld-medlemmer), der ikke er i restance;
samt ansatte i foreningen, har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.
Ansættelsesbevis skal fremvises ved forlangende.
Bestyrelsen kan invitere personer, som dog ikke har stemmeret.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske skriftligt til foreningens kontor senest 14 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Formanden byder velkommen
2. Udpegning af dirigent og mødesekretær
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Forelæggelse af næste års budget til godkendelse
7. Valg af bestyrelse - 1 tom SAS plads og 3 tomme CPH pladser på valg.
8. Valg af næstformand (vælges i ulige år). Bibi stiller op til genvalg.
9. Valg af et eksternt registreret revisionsfirma. Dette vælges for 1 år, og kan genvælges.
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Dirigent
Generalforsamlingen ledes af en, af bestyrelsen udpeget, dirigent.

Stemmegivning
Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.
Såfremt et medlem forlanger det, afholdes der skriftlig afstemning.

§8 Bestyrelse
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af:
a. Formand
b. Næstformand
c. 5 bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen vælger ved almindelig stemmeflerhed bestyrelsen, under følgende regler:
Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år.
Næstformanden og 3 bestyrelsesmedlemmerne vælges i ulige år.
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsens sammensætning skal være 5 ansatte i CPH og 2 ansatte i SAS.
Bestyrelsen skal føre protokol.
De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Bestyrelsen kan meddele prokura kollektivt.

TIVOLI
Guldkort til Tivoli
Vejl. pris kr. 1350,00
BonBon Land
BonBon-Land - Entrébillet 2021 - gælder ALLE dage
Vejl. pris kr. 219,00
TIVOLI
Turpas til TIVOLI - Gælder hele 2021
Vejl. pris kr. 245,00
TIVOLI
Pakke: 1 Sølvkort + 2 turpas til Tivoli
Vejl. pris kr. 1240,00
ZOOLOGISK HAVE
Zoo Entrebillet, Voksen
Vejl. pris kr. 195,00
TIVOLI
Pakke: 1 Guldkort + 4 turpas til Tivoli
Vejl. pris kr. 2330,00
TIVOLI
Entrébillet til TIVOLI - Gælder 2021
Vejl. pris kr. 145,00
GOLF
Golfhäftet 2021
Vejl. pris kr. 450,00
IFKL: 399,00 kr.
TIVOLI
Årskort til Tivoli
Vejl. pris kr. 399,00
TIVOLI
Pakke: 2 Entrebilletter + 2 turpas til Tivoli
Vejl. pris kr. 770,00